Pazar
Yağışlı
6°C | 12°C
Pazartesi
Sağanak Yağışlı
7°C | 9°C
Salı
Sağanak Yağışlı
5°C | 8°C

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belgin GİRGİNOL

Mali Hizmetler Müdür Vekili

Latif ŞENKAL

Mali Hizmetler Görevlisi

Recep KARAGÖZ

 Gelir Tahakkuk Şefi

Levent TAŞPINAR

Gelir Tahakkuk Servisi Görevlisi

Gülçin ÇAKIR

Taşınır Kayıt ve Kontrol  Yetkilisi

Zuhal İSKENDER

Taşınır Kayıt ve Kontrol Servisi Görevlisi

Yüksel KOYUTÜRK

Tahsildar
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görevleri

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 7. İdarenin mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 8. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 9. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 10. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

 1. Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli döküman Mali Hizmetler Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Mali Hizmetler Birimi'ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Bütçenin Hazırlanması

 1. Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli döküman, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Mali Hizmetler Birimi'ne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

 1. Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.
 2. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürü'nün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

 1. İdarenin bu işlemleri ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

 1. İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilatını getirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilir.

Ön Mali Kontrol İşlemleri

 1. Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
 2. İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
 3. Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
 4. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

 1. İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimi'ne bildirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri Mali Hizmetler Birimi'nce hazırlanır.

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

 1. İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.
 2. İdareler, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay'a bildirilir.

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

 1. Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
 2. İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Birimi'nce ilgili kanunlardaki hükümlere göre düzenlenir.

Bütçe Sonuçlarının Raporlanması

 1. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanır.

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

 1. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 
 2. İdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.

Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.
 2. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali Hizmetler Birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
 3. Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Mali Hizmetler Birimi'nce uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

İç kontrol - Ön Mali Kontrol Sistemi ve Standartları

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü, iç kontrol - ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.
 2. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Kurulması

 1. Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulur.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol-ön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır. İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt sayıda birim tarafından da yürütülebilir.
 3. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi

 1. Bütçe ve performans programı alt biriminin görevleri şunlardır:


 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Bütçeyi hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi

 1. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır:


 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Mali istatistikleri hazırlamak.

Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip Alt Birimi

 1. Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip Alt Biriminin görevleri şunlardır:


 • Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerinin yürütmek.

İç Kontrol - Ön Mali Kontrol Alt Birimi

 1. İç Kontrol - Ön Mali Kontrol Alt Biriminin görevleri şunlardır:


 • Ön mali kontrol görevini yürütmek.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri

 1. Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin müdürü Mali Hizmetler Müdürü'dür. Mali Hizmetler Müdürü;


 • Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 • Birimlerin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
 • Birimin yazışmalarını yürütür, idarelerin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 • İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
 • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
 • Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
 • Gelirlerin azalmasına ve giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.
 • Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
 • Mali hizmetlerin sağlam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alır.
 • Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Mali Hizmetler Müdürü'nün Sorumlulukları

 1. Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Birim Müdürü;


 • Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
 • Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
 • Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
 • Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
 • Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin ilgili bir şekilde yürütülmesinden,
 • Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer merciilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 10. Muhasebe Birimi'ni yönetmek.
 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

 1. Muhasebe Yetkilisinin sorumlulukları şunlardır:


 • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
 • Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,
 • Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
 • Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
 • Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
 • Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
 • Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten,
 • Yetkili merciilere hesap vermekten sorumludurlar.

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 1. Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır:


 • Yukarıda sayılan, muhasebe yetkilisinin görevlerinden yetkisine verilen işleri Kanun ve Mevzuat çerçevesinde yerine getirmek Günlük, Aylık ve Yıllık yapılan işlerin tetkiki ve  kontrolünü ve uygunluğunu sağlamak, yapılan ödemelerin kontrolünü yapmak, Müdürlükler arası yazışmalar ile kurumlar arası yazışmaları hazırlamak.
 • Muhasebe yetkilisinin izin, dış görev veya mazeret gibi nedenlerle görevde bulunmadığı zamanlarda Muhasebe Yetkilisinin görevlerini yürütmek.
 • Muhasebe Yetkilisinin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanmak.
 • Müdürün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütür.
 • Müdürlüğün idaresindeki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdür'e yardımcı olur.
 • Görev bölümü ile kendisine bağlanan şeflik ve memurların çalışmalarını denetlemek, mesai ve disiplin işlerinin takibini yapmak.
 • Gelen ve giden evrakı inceleyip, imzalamak.

Şef, Memur ve İşçilerin Görevleri

 1. Müdür ve müdür yardımcısının direktifleri doğrultusunda müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.
 2. Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel; üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

Birim Çalışmalarında İşbirliği ve Uyum

 1. Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla birim müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Görev Dağılımı

 1. Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde Kullanılacak Defter Kayıt ve Belgeler

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Tereddütlerin Giderilmesi

 1. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün alt birimlerinin oluşturulması amacıyla idarelerince gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yöneticiliklerine üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

Yürürlük

 1. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapılanma görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı