Pazartesi
Parçalı Bulutlu
0°C | 15°C
Salı
Parçalı Bulutlu
1°C | 14°C
Çarşamba
Az Bulutlu
2°C | 14°C

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlknur ERİŞ

İnsan Kaynakları Eğitim Müdür Vekili

Telefon: 0(284) 616 10 11 / Dahili 124

E-Posta: insankaynaklari@ipsala.bel.tr


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Görevleri


 1. İpsala Belediyesi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için, İnsan Kaynaklarının kısa ve uzun vadeli olarak planlanması, insan kaynağından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İpsala Belediyesi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, personel hukukuna ilişkin yeniliklerin ve mevzuat değişikliklerinin takip edilerek uygulanmasının sağlanması, toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemlerin hazırlanması ve takibi.
 2. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak.
 3. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

Müdürlüğün Yetkisi

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün harcama yetkilisidir.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

Personel İşleri

 1. Çalışan personelin performansının artırılması için müdürlüklerden gelen eğitim seminerleri ile iş ve işlemleri yapmak.
 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 3. Personel ile ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek.
 4. Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak.
 5. Memur personelin bir üst dereceye terfisinde ve atama işlemlerinde personel hareket onay cetvelinin düzenlenmesini, memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 6. Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak ve norm kadro çerçevesinde ihdas edilen kadroları kütük defterine işlemek ve takip etmek.
 7. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin işlemlerini yapmak ve takip etmek.
 8. Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak, hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak.
 9. Memur personelin emeklilik, hizmet ihyası, borçlanma, toptan ödeme ve kesenek iadesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 10. Memur personelle ilgili sicil işlemlerini yürütmek, olumsuz sicil alan memurlarla ilgili işlemleri yapmak. Gizli sicil raporları ile mal beyannamelerini aynı dosyada muhafaza etmek ve sicil numarası vermek.
 11. İlk defa devlet memurluğuna atanacak kişilerle ilgili işlemleri yürütmek.
 12. Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak.
 13. Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve velaket görevi ile ilgili işlemleri yapmak.
 14. Her yıl özel hizmet tazminatı ve yan ödeme alan personelin kadro unvanları doğrultusunda ilgili merciiden vize almak.
 15. Özlük dosyalarını, etik sözleşmelerini düzenlemek ve muhafaza etmek.
 16. Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan öğrencilere belediyemizde staj imkanı sağlamak, staj yerlerini belirlemek ve okullarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.
 17. Memur sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 18. Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 19. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. Maddesi'nin ikinci fıkrasına istinaden toplam dolu kadro sayısı dikkate alınarak %3 oranında özürlü çalıştırılması ve özürlü memur istihdamını yerine getirmek.
 20. İşçi personelin izin işleri, SSK ile ilgili tüm muamele işlemlerini yürütmek.
 21. TİS'e esas olacak ön çalışmaları yürütmek.
 22. İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek.
 23. Emekliliği dolan işçi personelle ilgili yazışmaları yapmak.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 1. İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
Bu Yönetmelik hükümleri, İpsala Belediye Meclisi'nin kararının kesinleşmesi ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı