Pazartesi
Parçalı Bulutlu
0°C | 15°C
Salı
Parçalı Bulutlu
1°C | 14°C
Çarşamba
Az Bulutlu
2°C | 14°C

İHALE İLANI

İHALE İLANI

Konu
İhale Tarihi 28/11/2017
İhale Kayıt No
İhale Türü
Müdürlük / Birim
İhale Durumu Sonuçlanmadı

                                                                  T.C.        

EDİRNE İLİ

İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Edirne İli, İpsala İlçesi Saraçilyas Mahallesi 146 ada,104 parselde bulunan, mülkiyeti İpsala Belediyesine ait Kapalı Pazaryerindeki 47 (kırkyedi) adet “Ofis İşyerlerinin” 28/11/2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi işidir.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Müdür V.  Belgin GİRGİNOL’dan, 100.-TL bedel ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 2 adresindeki Belediye Düğün Salonunda 28/11/2017 tarih ve Saat: 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

 

Sıra No

BLOK

Kapı No

M2’si

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

A

3

39

135.000.-TL

4.050.-TL

2

A

4

39

135.000.-TL

4.050.-TL

3

A

5

39

135.000.-TL

4.050.-TL

4

A

7

17

65.000.-TL

1.950.-TL

5

A

8

16

60.000.-TL

1.800.-TL

6

A

10

25

85.000.-TL

2.550.-TL

7

A

11

25

90.000.-TL

2.700.-TL

8

A

14

27

75.000.-TL

2.250.-TL

9

A

15

27

75.000.-TL

2.250.-TL

10

A

16

27

75.000.-TL

2.250.-TL

11

A

18

17

60.000.-TL

1.800.-TL

12

A

19

16

55.000.-TL

1.650.-TL

13

A

20

25

80.000.-TL

2.400.-TL

14

A

21

25

80.000.-TL

2.400.-TL

15

A

22

25

80.000.-TL

2.400.-TL

16

B

2

68

215.000.-TL

6.450.-TL

17

B

10

30

100.000.-TL

3.000.-TL

18

B

11

21

75.000.-TL

2.250.-TL

19

B

12

22

75.000.-TL

2.250.-TL

20

B

13

19

70.000.-TL

2.100.-TL

21

B

14

21

70.000.-TL

2.100.-TL

22

B

15

21

75.000.-TL

2.250.-TL

23

B

16

27

90.000.-TL

2.700.-TL

24

B

17

29

85.000.-TL

2.550.-TL

25

B

18

25

75.000.-TL

2.250.-TL

26

B

19

28

85.000.-TL

2.550.-TL

27

B

20

28

90.000.-TL

2.700.-TL

28

B

21

27

90.000.-TL

2.700.-TL

29

B

22

28

85.000.-TL

2.550.-TL

30

B

23

25

80.000.-TL

2.400.-TL

31

B

24

27

80.000.-TL

2.400.-TL

32

B

25

27

85.000.-TL

2.550.-TL

33

B

26

115

285.000.-TL

8.550.-TL

34

B

27

59

150.000.-TL

4.500.-TL

35

B

28

52

135.000.-TL

4.050.-TL

36

B

29

52

140.000.-TL

4.200.-TL

37

B

30

55

190.000.-TL

5.700.-TL

38

C

2

67

150.000.-TL

4.500.-TL

39

C

3

67

150.000.-TL

4.500.-TL

40

C

4

67

150.000.-TL

4.500.-TL

41

C

5

67

150.000.-TL

4.500.-TL

42

C

6

68

162.000.-TL

4.860:-TL

43

C

8

14

40.000.-TL

1.200._TL

44

C

9

23

62.000.-TL

1.860.-TL

45

C

10

26

67.000.-TL

2.010.-TL

46

C

11

32

81.000.-TL

2.430.-TL

47

C

14

66

142.000.-TL

2.260.-TL

5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak İpsala Belediye Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi “TR980001000418087477455016” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İpsala Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) olmadığına dair İpsala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihaleye katılım dosyasının belediyemize sunulduğu tarihte) alınmış belge.

5.1.g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.

5.1.h) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

6- Yapancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

7- Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, İhale Katılım Dosyalarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

İhale Katılım Dosyaları, ihale tarihinden bir gün önce  27/11/2017 tarihi, saat: 17.30’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür V. Belgin GİRGİNOL’a teslim edilecektir.

                                                                                                                                 T.C.  

EDİRNE İLİ

İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1.      Belediyemize ait Yeni Fuar Alanında bulunan Kafeterya aylık 1.250,00.-TL,Serhat pasajı kat:2’de bulunan 2 nolu dükkan aylık 251,00.-TL ve 3 nolu dükkan aylık 301,00.-TL,Köprü Mahallesinde bulunan 8 Nolu küçükbaş hayvan ağılı aylık 250,00.-TL muhammen bedeller 28/11/2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi işidir.

2.      İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 2 adresindeki Belediye Düğün Salonunda 28/11/2017 tarih ve Saat: 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.Şartname İpsala Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecektir.

 

 

İlan olunur.

DİĞER İLANLAR
 • 28 Kasım

  İHALE İLANI

  İHALE İLANI
  Konu
  İhale Tarihi 28/11/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı